Algemene voorwaarden

Tractor Consulting is de vestigingseenheid van de handelsonderneming Koen Leicher, met vestigingsadres Steenstraat 40, 8800 Roeselare, België, met ondernemingsnummer 0668.374.738, hierna ‘de Leverancier’ of ‘Tractor Consulting’.

 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen Tractor Consulting en de klant.
 2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.
 3. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Tractor Consulting is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten, of onderdelen daarvan. 

 

Offertes en prijzen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Tractor Consulting zijn onder voorbehoud van tikfouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Offertes dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. Tractor Consulting kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk akkoord van Tractor Consulting.

 

Schriftelijke bevestiging

 1. Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de klant schriftelijk te worden bevestigd.
 2. De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30 % van de aannemingssom. Tractor Consulting behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Overeenkomsten voor opdrachten van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, worden geactiveerd bij ondertekening van de overeenkomst en periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode. Het is mogelijk dat de spreiding van de uren op factuur verschilt van de gepresteerde uren per periode, onder voorwaarde dat het totaal aantal gepresteerde uren tijdens de looptijd van de overeenkomst steeds het overeengekomen aantal bedraagt.
 2. Voor overeenkomsten voor opdrachten van niet-periodieke aard wordt een voorschot van 30% gefactureerd op het ogenblik van ondertekening van de overeenkomst. Het resterende te factureren saldo (70% van oorspronkelijke budget, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten) wordt per maand afgerekend volgens de in de betreffende maand op het project geleverde prestaties.
 3. Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Alleen betalingen door overmaking op de bankrekening van Tractor Consulting zijn bevrijdend.
 4. Bij laattijdige betaling zal, bovenop het verschuldigd bedrag, een nalatigheidintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3 % aangerekend worden. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % op het openstaand bedrag met een minimum van €75,-. Deze nalatigheidsintresten en schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege vanaf de vervaldag van de facturen en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 5. Alle leveringskosten en verplaatsingskosten zijn voor rekening van de klant aan €0.5,- per kilometer, gerekend vanaf het hoofdkantoor van Tractor Consulting, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 6. Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 werkdagen na de verzendingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan Tractor Consulting.
 7. Niet betaling van de factuur op de vervaldag kan door Tractor Consulting worden beschouwd als verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 8. Protest, van welke aard ook, door de opdrachtgever schort de verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de opdrachtgever niet op.

 

Duur en beëindiging

 1. Alle overeenkomsten voor opdrachten van niet-periodieke aard worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Overeenkomsten voor opdrachten van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, wordt aangegaan voor een minimum termijn van zes maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Overeenkomsten voor opdrachten van periodieke aard lopen tot het verstrijken van de overeengekomen periode. Deze periode neemt ten laatste een aanvang op de vervaldag van de eerste factuur, die in geen geval later zal liggen dan 90 dagen na ondertekening van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Overeenkomsten voor opdrachten van periodieke aard worden na het verstrijken van de initieel overeengekomen termijn voor eenzelfde periode verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij de Klant of Tractor Consulting afziet van een verlenging door een opzegging per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij. Dit schrijven dient uiterlijk te gebeuren vóór 2/3 van de lopende periode van het contract verstreken is.
 5. Indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Tractor Consulting het recht alle met de betrokken klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Tractor Consulting op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

 

Levertijd

 1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Tractor Consulting wordt ontvangen.
 2. Tractor Consulting is slechts gehouden tot prestatie na ontvangst van betaling van de eerste factuur (voor opdrachten van periodieke aard) of van de voorschotfactuur (voor opdrachten van niet-periodieke aard), op rekening van Tractor Consulting.
 3. De door Tractor Consulting opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Tractor Consulting de uitvoering van een fase opschorten totdat de opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Projecten worden enkel definitief opgeleverd indien alle openstaande facturen door klant werden voldaan.
 7. Indien een project door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt Tractor Consulting steeds het recht om het resterende projectbudget te factureren als zou het project volledig opgeleverd zijn.

 

Wijziging opdracht

 1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant.
 2. Indien Tractor Consulting, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Tractor Consulting gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen.

 

Aanlevering van gegevens

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tractor Consulting aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.
 2. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort.
 3. De Klant waarborgt en vrijwaart Tractor Consulting voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die door hem aan Tractor Consulting ter beschikking wordt gesteld, en verzekert dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Tractor Consulting tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.
 4. De Klant geeft Tractor Consulting in het bijzonder het recht op gebruik van al zijn merknamen, tekens, logo’s, teksten, beschrijvingen, afbeeldingen en elk ander materiaal die/dat hij aan Tractor Consulting aanlevert voor zover die nodig zijn. De Klant bevestigt dat deze zijn eigendom zijn, of dat hij daarop de nodige rechten heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar. De Klant vrijwaart Tractor Consulting tegen elke aanspraak van derden dienaangaande.
 5. Indien klant informatie niet of te laat aanlevert, dan kan zijn project automatisch tijdelijk op non-actief worden gezet. Het project wordt opnieuw ingepland zodra de betreffende informatie is aangeleverd. Het tijdelijk op non-actief zetten kan een invloed hebben op de levertijd en heeft mogelijks een meerkost tot gevolg.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zo lang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen/diensten eigendom van Tractor Consulting. In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Tractor Consulting niet nakomt is Tractor Consulting zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of onbeschikbaar te maken, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Tractor Consulting op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

 

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten of diensten zoals teksten, ontwerpen, presentaties, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven te allen tijde eigendom van Tractor Consulting.
 2. Overdracht van intellectuele eigendom van Tractor Consulting aan de klant gebeurt enkel indien letterlijk vermeld op de offerte en op de factuur.

 

Aansprakelijkheid

 1. Uitvoerende en adviserende consultancy opdrachten worden uitgevoerd in de vorm van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet als een resultaatsverbintenis. Advies komt steeds naar best vermogen en op basis van de beschikbare informatie tot stand, maar is in geen geval bindend. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van dergelijk advies en vrijwaart Tractor Consulting van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het betreffende advies.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Tractor Consulting in hoofdsom, interesten en kosten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) te lijden of geleden hebben.
 3. Voor zover Tractor Consulting bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan Tractor Consulting op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit deze relaties.
 4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Tractor Consulting slechts aansprakelijk zijn voor een schadevergoeding die beperkt is tot het tussen Tractor Consulting en de opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag.
 5. De aansprakelijkheid van Tractor Consulting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Tractor Consulting binnen de 48 u na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Tractor Consulting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tractor Consulting in staat is adequaat te reageren.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Tractor Consulting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 7. Tractor Consulting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade, noch direct, indirect of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, voortvloeiend uit een claim of een gebeurtenis.
 8. Met het oog op de dienstverlening kan Tractor Consulting het opportuun achten informatie over de opdrachtgever over te maken aan derden buiten Europa, die geen wetten hebben ter bescherming van data vergelijkbaar aan deze in Europa. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.
 9. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden.
 10. Tractor Consulting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 11. Tractor Consulting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 12. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Tractor Consulting wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Tractor Consulting aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de schrijfwijze (incl. taalfouten) van de publicatie. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Tractor Consulting door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Tractor Consulting kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Eventuele reeds geleverde prestaties door Tractor Consulting tot aan het moment van de overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Tractor Consulting is gerechtigd de geleverde diensten in de eigen website op te nemen van zodra het project voor de buitenwereld beschikbaar is en kan het geleverde project aanwenden in zijn eigen commerciële communicatie.

 

Personeel

 1. De klant zal werknemers van Tractor Consulting die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van de klant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden in functie hiervan.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om relaties aan te knopen, rechtstreeks of onrechtstreeks met werknemers of zelfstandige medewerkers van Tractor Consulting tot 3 jaar na datum van deze overeenkomst. Inbreuk hierop zal forfaitair worden bestraft met €75.000 per schade geval. Indien Tractor Consulting denkt dat de schade hoger is dan zal ze haar het recht voorbehouden om dat te eisen.

 

Klachten

 1. Klachten met betrekking tot leveringen of uitvoering van de overeenkomst in het algemeen, moeten Tractor Consulting schriftelijk bereiken binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant.
 2. Bij tijdige en gegronde bezwaren zal Tractor Consulting alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de klant.
 3. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
 4. Een klacht schort verplichtingen van de klant niet op.

 

Nietigheden

 1. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.
 2. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte en leunt inhoudelijk zo dicht mogelijk aan bij de inhoud en intentie van de oorspronkelijke bepaling.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle verbintenissen uit deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.